دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقلیما عدل

همسر میرزا محمد خان مجدالسلطنه؛ مادر گوهرتاج (رفعت الدوله)، ضیاء الملوک، حسین علی، و علی اکبر جاویدان

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید