دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزیز خانم (مؤید الملوک)

دختر خاور خانم و خواهر داوود خان؛ همسر اسد الله خان مؤید حضور و مادر ماه تابان؛ مادربزرگ آذردخت قهرمانی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید