دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسنعلى وزيرى

حسنعلى وزيرى، پسر بی بی خانم استرآبادی و موسی خان وزیری، از شاگرد کمال الملک بود و معاونت وی را در مدرسه صنایع مستظرفه به عهده داشت. تصویر چند نمونه از تابلوهای او در کتاب روح الله خالقی، سرگذشت موسیقی ایران آمده است (ج ۲، صص ۵۱، ۱۶۰). در سال ۱۳۲۵ ش در شرح احساسات خود نسبت به استادش کمال الملک نوشته ای به چاپ رساند (کمال الملک، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، ۱۳۲۵) که بعدها در چند مجموعه دیگر درباره کمال الملک تجدید چاپ شد. وی ابتدا با عذرا حجازی ازدواج کرد و صاحب فرزندی به نام مهین دخت شد. همسر دوم او رقیه خانم نام داشت و فرزندان آن دو عبارتند از: مصطفی، شهین، و پروین.

بنا به اطلاعات خانواده و: نرجس مهرانگیز ملاح و افسانه نجم آبادی، از زنان پیشگام ایرانی خدیجه افضل وزیری دختر بی بی خانم استرآبادی، نشرو پژوهش شیرازه: تهران، ۱۳۸۵. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید