دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بتول دولتشاهی

دختر بدیع الملک میرزا عمادالدوله؛ خواهر هما خانم بهجت السلطنه، سلطنت خانم محترم السلطنه، حمیده خانم، بانو خانم، موچول خانم، عصمت خانم، مسعود میرزا، و منوچهر میرزا؛ و همسر سرلشگر علی ریاضی

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید