دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آروسیاک سروریان (پطروسیان)

ت ۱۳۰۳ یا ۱۳۰۴ ق زنجان
و ۱۳۸۵ یا ۱۳۸۶ ق تهران
این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید