دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عصمت الملوک دولتشاهی

دختر غلامعلی میرزا مجل الدوله؛ همسر رضا شاه پهلوى

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید