دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهجت الملوک معزی

دختر رقیه خانم (خانم امیر معزی) و مهدیقلی میرزا (بصیر خاقان)؛ همسر عبدالله اشرفی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید