دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ستاره خانم (شاهزاده خانم)

دختر بهرام میرزا (معز الدوله)؛ مادرش خواهر جمشید بیگ گرجی بود؛ او با پاشا خان امین الملک ازدواج کرد؛ فرزندان: زیور خانم (شرافت السلطنه)، عالیه خانم، و سلطنت خانم (محترم الدوله)

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید