دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسماعیل میرزا معزالدوله [دوم]

پسر بهرام میرزا معز الدوله؛ مادرش دختر خان بابا خان سردار بود.

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید