دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده جهانبانی

خانواده جهانبانی

ایستاده از راست:‌ همایون جهانبانی، نعمت الله جهانبانی، منصور، عزت الله میرزا، سیف الله میرزا، روح الله میرزا، حشمت الله میرزا، ابوالحسن میرزا جهانبانی، کیوان خدیوی، جهانگیر جهانبانی. نشسته از راست:‌ نوری، افسر، تانیا جهانبانی، امیر زاده قربانی، افسر جهانبانی، پروین، اشرف، اکرم. بچه ها از راست: جمشید، ابوالحسن، پری مهر جهانبانی.