دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه در خصوص جریان دزدی از منزل میرزا احمد مستوفی

نامه در خصوص جریان دزدی از منزل میرزا احمد مستوفی

نامه در خصوص سرقت از منزل میرزا احمد مستوفی و پیداکردن بخشی از این اموال در نزد همسر محمد کریم نام، حبس این زن و بست نشینی محمد کریم در مسجد. ابراز رضایت از نحوه برخورد با دزدان درحاشیه نامه شاید از محمدشاه باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۹ سانتیمتر, ۱۱.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها بهمن بیانی
  • متعلق به مجموعه بهمن بیانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۶ مرداد ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31c092
  •