دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نقشه منزل میرزا یوسف خان بیان الممالک

نقشه منزل میرزا یوسف خان بیان الممالک

نقشه منزل میرزا یوسف خان بیان الممالک که نوه اش بهمن بیانی کشیده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده بهمن بیانی
  • تاریخ بدون تاریخ
  • یادداشت ها

    نوشته زیر نقشه: نقشه منزل پدر بزرگم که مظفرالدین شاه خریده بود. قبلا متعلق به نظام الملک خواجه نوری بوده که به آقا بالاخان سردار فروخته و شاه از آقا بالاخان می خرد که خانم ملیح السلطنه (؟) به نام خود خریده است. این نقشه را آقای مهندس علیقلی بیانی تأیید کرده اند.

  • مجموعه ها خانه های قدیمی بهمن بیانی
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 31b077
  •