دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه محمد عامری به همسرش آذرمیدخت، ۱۳۳۶ ش

نامه محمد عامری به همسرش آذرمیدخت، ۱۳۳۶ ش

شامل احوالپرسی از همسرش، ابراز دلتنگی از دوری از وی، عمل موفق دست غلامحسین توسط دکتر رشید فرخی، دیدار دکتر امیرکیا با وساطت پوران خانم و دکتر دفتری، گزارش از سفر هوایی که همراه با مخاطراتی بوده و به زمین نشستن هواپیما در اصفهان، مهمان بودن پیش برادرش امان الله در شمیران، مهمانوازی خوب اقوام در تهران، مهمانی شب در منزل عباس اسفندیاری به همراه دکتر کیانیان، مشکلات کار گذرنامه آذر جهت سفر به خارج، سلام رساندن به گلناز، حضرت علیه خانم، دکتر بوذرجمهری و خانم، عزت جون، ناصر، سیمین، و روشن، تهیه لوازم سفارشی آذر، لزوم اطلاع از اوضاع ابارق، راین، و وکیل آباد، بازگشت به کرمان با طیاره کنور، احتمال خرید زمین در تهران پارس با شراکت کیانیان، تذکر به آقا میرزا محمد، و مراجعه به محمدآقا آگاه جهت تسویه بدهی