دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ردیف جلو نشسته از سمت راست: قمرالزمان (خواهر طلعت الملوک)، همسر برادر طلعت الملوک [؟]، طلعت الملوک، ماه رخسار (خاله طلعت الملوک)؛ ردیف عقب از سمت راست: نصرت خانم (دختر قمرالزمان)، حبیب الله مخاطب رفیعی، مهین دخت، ناشناخته، برادر طلعت الملوک [؟]، منیژه خانم (دختر ماه رخسار)، ناشناخته، عزت الله (پسر طلعت الملوک)، فروغ (دختر قمرالزمان)