دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

ایستاده از راست: بی‌بی شوکت (دختر خاور حافظی و دخترخواهر خدا رحم جوانبخت)، بی‌بی جهان و بی‌بی سکینه (دختران بی‌بی کفایت رفیعی)، و خدا رحم جوانبخت (پسر بی‌بی کفایت رفیعی و همسر بی‌بی کبری اسعد)؛ نشسته از راست: بی‌بی خاور حافظی (دختر بی‌بی کفایت رفیعی و مرتضی حافظی)، بی‌بی کفایت رفیعی (دختر بی‌بی حسنی جان و میرزا محمد رفیع رفیعی)، بی‌بی نوش آفرین (دختر بی‌بی خاور حافظی و دخترخواهر خدا رحم)، و بی‌بی کبری اسعد (دختر دا فاطمه و محمد تقی خان امیرجنگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۱۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهرام و ناصر جوانبخت
  • متعلق به مجموعه شهرام و ناصر جوانبخت
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ دى ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 15172A16
  •