دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید مسعود موسوی آذر

مجموعه ای از عکس‌ها، نقاشی، شناسنامه، و اشیاء متعلق به فخرالسادات میرفخرایی به همراه یک مصاحبه صوتی با او. اکثر اشیاء این مجموعه، بخشی از جهیزیه فخرالسادات بوده‌است که مادر او، زهرا خانم، فراهم کرده و یا از داشته های خود به فخرالسادات هدیه کرده‌است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 15162
  •