دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طلاق نامه منصوره بلوری تفرشی و حبیب الله وزیری، ۱۳۳۱ ش

طلاق نامه منصوره بلوری تفرشی و حبیب الله وزیری، ۱۳۳۱ ش

رونوشت طلاق نامه منصوره خانم بلوری تفرشی، دختر بانو اختر و میرزا مهدی خان، زایچه سال ۱۲۹۶ ش، و حبیب الله (وزیری)، پسر بانو خاتون جان و محمد، زایچه ۱۲۷۹ ش؛ به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۳۱ ش برابر با ۲۲ رجب ۱۳۷۱ ق؛ نوع طلاق و نوبت آن: خلع نوبه اول؛ شرح و قراردادهای ضمن طلاق: با وجود شرایط صحت طلاق طبق اقرار زوجین مبلغ سه هزار ریال ارزش آینه و چراغ از طرف زوجه به زوج و قبول بذل از طرف زوج، با رضایت طرفین قرار شد دو نفر طفل را مادامی که زوجه بخواهد نزد خود نگاهداری نموده و مخارج آ ن را زوج طلاق دهنده تعهد نمود پرداخت نماید. توضیحاً نوشته می شود زوجه تعهد نمود مخارج دو طفل را از زوج مطالبه ننماید؛ شهود: حاج سید احمد لواسانی و سید هادی حسینی، سر دفتر: سید مرتضی رضوانی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ فروردين ۱۳۳۱ ش
  • ابعاد ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره بلوری تفرشی
  • متعلق به مجموعه منصوره بلوری تفرشی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 15152A16
  •