دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منصوره بلوری تفرشی

مجموعه ای از عکس های خانوادگی و اسناد حقوقی شامل نکاح نامه، پشه نامه، صلح نامه، بیع نامه، استشهاد نامه، وکالت نامه، و اوراق هویت.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۳
  • تاریخ دریافت اواسط قرن ۱۳ ق تا اواخر قرن ۱۴ ق
  • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۹ ش
  • شماره اخذ 15152
  •