دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حبیب الله وزیری

ت ۸ آذر ۱۲۷۹ ش
و ۱۳۵۸ ش

حبیب الله وزیری، پسر خاتون جان و میرزا محمد خان وزیری، در هشتم آذر ۱۲۷۹ شمسی به دنیا آمد. در ۵ خرداد ۱۳۱۵ با منصوره بلوری تفرشی ازدواج کرد و آن دو صاحب دو فرزند شدند: گیتی (متولد اردیبهشت ۱۳۲۳ ش)، و مینو (متولد مهر۱۳۲۵ ش). این ازدواج ۲۸ فروردین ۱۳۳۱ شمسی به جدایی انجامید. او در سال ۱۳۵۸ ش درگذشت.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید