دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه فخرالسادات و حاجی مهدیقلی امیرقاسمی، ۱۳۴۷ ق

صلح نامه فخرالسادات و حاجی مهدیقلی امیرقاسمی، ۱۳۴۷ ق

صلح نامه فخرالسادات، دختر حاجی میرزا موسی خان وکیل الرعایا و همسر میرزا کریم خان، که در سلخ صفر ۱۳۴۷ ق تمام سهم خودش را که عبارت بوده است از یک سهم از نه سهم چهاردانگ روستای گواهر در منطقه دهخوارقان با تمامی توابع و لواحق از اراضی آبی و دیمی و تلال و جبال و عیون و انهار و مزارع و مراتع و مرابض و باغات و بادام زار و چمن زار و علف زار و یونجه زار و مجری آب و سهم معین شده از مزرعه موسی بلاغی در مقابل چهارصد و پنجاه تومان رایج و هزاری جدیدالضرب به حاجی مهدیقلی امیرقاسمی مصالحه کرده است. هم چنین در حاشیه آمده است که فخرالسادات خانم پنج مثقال صیرفی نبات تبریز نیز دریافت کرده و اینکه مزرعه قوزای در روستای گواهر نیز مصالحه شده است ومبلغ یک سهم نوشته شده در متن برای مزرعه قوازی چهارصد تومان معین شده. فخر الساادات دریافت وجه المصالحه چهارصد و پنجاه تومان کامل و تمام را تأیید کرده است. و نیز تأیید دادن چهارصد تومان با اطلاع مهدیقلی خان و اعلام حضور میرزا کریم شوهر فخرالسادات در جلسه مصالحه ذکر شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ صفر ۱۳۴۷ ق
  • ابعاد ۳۸ × ۶۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • متعلق به مجموعه امیرقاسمی - طباطبایی وکیلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14149A7
  •