دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

راپورت قتل سید مهدی یزدی

راپورت قتل سید مهدی یزدی

راپورت به مهر امیرنظام درباره قتل سید مهدی یزدی به دست محمدحسین اسکویی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منوچهر ملک قاسمی
  • متعلق به مجموعه منوچهر ملک قاسمی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14144A65
  •