دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از سوزان مودی به خانم پلت

نامه از سوزان مودی به خانم پلت

اشاره به عکس ضمیمه شده طایره (نوه طایره خانم) که برای ادامه تحصیل در مدرسه تربیت به بورس تحصیلی نیاز دارد، و درخواست بودجه بیشتر برای مدرسه .

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها آرشیو ملی بهائی
  • متعلق به آرشیو ملی بهائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ آبان ۱۴۰۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 14133A53
  •