دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان بی بی حسنی جان و دخترانش، ۱۳۲۲ ق

صلح نامه میان بی بی حسنی جان و دخترانش، ۱۳۲۲ ق

کل شش دانگ یک باب خانه واقع در محله سنگ سیاه شیراز با جمیع متعلقات و منضمات از حوض و اشجار مختلفه و چاه آب و مطبخ از ملا لطف الله، پسر مرحوم ملا فضلعلی، بنا بر سند جاگانه ای بر طبق ارث و صلح به بی بی حسنی جان، همسر مرحوم، و بی بی ماه طلعت و بی بی جلیه، دختران او، انتقال یافته است. وارثان این خانه مشاع را به این صورت تقسیم کرده اند: بی بی حسنی جان بنا بر مصالحه دو دانگ از شش دانگ خانه و بی بی ماه طلعت و بی بی جلیه از طریق ارث هر کدام دو دانگ از شش دانگ خانه. این تقسیمات در حضور جمعی از مصلحین و دو نفر از معمارین تعیین و مشخص شد و بی بی حسنی جان و بی بی جلیه به موجب دو صلح نامه (در دو تاریخ) سهم خود را با بی بی ماه طلعت مصالحه کردند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۲ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • متعلق به مجموعه بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14130A31
  •