دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه باغ، ۱۳۴۹ ق

صلح نامه باغ، ۱۳۴۹ ق

در تاریخ هشت ذی الحجه ۱۳۳۲ ق، عبدالرزاق شیرازی سه دانگ مشاع را از یک درب بستان معروف به حاجی عبدالحسین قریب، سر دو راه قصر الدشت حومه دارالعلم شیراز، به حاجی محمد ابراهیم، پسر مشهدی حسن شیرازی منتقل کرده است. در تاریخ بیست و نهم ربیع الثانی ۱۳۳۵ ق، در قباله جداگانه ای یک دانگ مشاع از سه دانگ مزبور به حاجی اسد الله و خانم ماه، همسر کربلایی حاجی پسر حاجی حیدرعلی، مصالحه شده است. وراث شرعی مرحوم حاجی محمد ابراهیم عبارتند از: سه همسر دائمی او، حاجی رقیه سلطان دختر کربلایی قربانعلی شیرازی، خانم ماشاءالله دختر کربلایی رجبعلی قصرالدشتی، و فاطمه بی بی دختر کربلایی محمد حسن شیرازی؛ چهار فرزند دختر، خانم نوبر (همسر حاجی قنبر علی)، بی بی زهرا (همسر حاجی راعی)، خانم شریعت (همسر کربلایی حسین)، و خانم رباب (همسر مشهدی علی محمد)؛ چهار فرزند پسر: زین العابدین، شعبانعلی، محمد حسن، و مرتضی. در تاریخ بیست و هشتم ذی الحجه ۱۳۴۵، همسران محمد ابراهیم، سهم خود را با هشت فرزند مصالحه کرده اند. بنا بر مصالحه فعلی، به تاریخ هشتم شعبان ۱۳۴۹ ق، تمامی سه دانگ مزبور میان فرزندان محمد ابراهیم (هر فرزند پسر دو سهم و هر فرزند دختر یک سهم)، حاجی اسدالله (چهار سهم)، و خانم ماه (دو سهم) تقسیم شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ شعبان ۱۳۴۹ ق
  • ابعاد اندازه سند (به غیر از قسمت بالا): ۲۱ × ۱۹۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • متعلق به مجموعه بانو بدرالشریعه علوی (امامی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14130A11
  •