دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وقف نامه ام سلمه، ۱۲۰۸ ق

وقف نامه ام سلمه، ۱۲۰۸ ق

ام سلمه خانم، فرزند حاج محمدعلی میرزا خان یزدی، تمامی یک عدد باغ مشجر در قریه ابرقو آباد، در حومه شهر یزد، موسوم به باغ زنگی به انضمام سه دانگ مشاع از شش دانگ خانه زنگی با متعلقات آن را وقف می‌کند. متولی پس از اجاره ملک سه تومان در یوم عید غدیر نان و کشمش خریده به فقرا و سادات بدهند، سه تومان دیگر در ماه مبارک رمضان نان و خرما و کشمش خریده و در وقت افطار شب های ماه مبارک به فقرا و مستحقین بدهند. مبلغ پنج هزار دینار هرکس غریب فوت شد که فقیر و بی نوا باشد کفن خریده و بر آن میت بپوشاند. مبلغ دو تومان هر ساله در محرم یا صفر درخانه واقفه تعزیه اباعبدالله برگزار شود. مبلغ یک تومان هر ساله به آقا شیخ علی ولی آقا شیخ حسن چون عاجز است بدهند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ شوال ۱۲۰۸ ق
  • مجموعه ها مرکز اسناد و كتابخانه استان يزد
  • متعلق به مرکز اسناد و كتابخانه استان يزد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13122A28
  •