دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانه کیخسرو کدخدا

خانه کیخسرو کدخدا

از خانه‌های قدیمی محله زرتشتیان یزد؛ بنا به نوشته سنگ بالای در ورودی: «این خانه در شهریور ۱۳۹۰ خورشیدی توسط فرزندان کیخسرو کدخدا بنامگانه آن روانشاد به انجمن زرتشتیان یزد اهداء گردید تا جهت هرگونه امور خیر و امور دینی مورد استفاده قرار گیرد.» تابلوی بالای در آن را به عنوان «مکان برگزاری کلاس دینی گاتها پویان یزد؛ بنیاد ۱۳۶۲» معرفی می کند.

راهروی کریاس ورودی خانه، دو قسمت می شود. یک طرف به یک اطاق و طرف دیگر به حیاط بزرگ خانه هدایت می کند. در حیاط بزرگ سمت چپ پسکم مس (piskam mas) یا تالار بزرگ، صفه بزرگ، واقع است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • یادداشت ها

    برای اطلاعات بیشتر در مورد بخش‌های مختلف خانه‌های زرتشتی، رجوع کنید به طاهره شیشه بری و سید احمد علی زاده، تجلی باورها در خانه های زرتشتیان یزد، یزد: انتشارات علی زاده، بهار ۱۳۹۲؛ پسکم مس، صص ۵۳ تا ۵۹؛ آشپزخانه، صص ۵۹ تا۶۱؛ اطاق پاک و ناپاک، صص۶۲ تا۶۵؛ مخفی گاه، صص ۶۵ تا ۶۹.

  • مجموعه ها شهناز شهزادی خانه های قدیمی
  • تاریخ آپلود ۳ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13121A1
  •