دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت درباره املاک بیگم آغا، ۱۳۳۰ ش

وکالت درباره املاک بیگم آغا، ۱۳۳۰ ش

سند وکالت حاوی اطلاعات زیر است: موکل آقای دکتر مسعود (مسعودی خراسانی) فرزند آقا محمد رضا، دارنده شناسنامه شماره ۳۴۸۲، صادره از مشهد، مقیم طهران، خیابان رشت، خانه شماره نه؛ وکیل: ابوالقاسم (فضل) فرزند مرحوم میرزا فضل الله خان، دارنده شناسنامه شماره ۵۶۸، صادره از مشهد، ساکن مشهد بخش یک، خیابان جم، منزل شخصی. مورد وکالت: در خصوص اقدام به فروش حق السهم ارثی موکل نسبت به اموال غیر منقول و املاکی که از مرحومه بانو بیگم آغا مسعودی خراسانی، مادر موکل، به نامبرده ارثاً منتقل گردیده، واقعات در مشهد و بلوکات تابعه مشهد و انجام هرگونه معامله دیگری. حدود و اختیارات: وکیل نامبرده نسبت به انجام هرگونه معامله و تنظیم هر گونه سندی در مورد اموال غیر منقول مخلف شده از بانو بیگم آغا مسعودی خراسانی، مادر موکل، دارای اختیارات تامه و وکالت مطلقه غیر محدود بوده که از جمله حق فروش آنها یا رهن و بیع شرط دادن آنها و یا به اجاره واگذار کردن آنها را دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ مهر ۱۳۳۰ ش
  • ابعاد ۳۵.۵ × ۴۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B29
  •