دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جوهردان برنجی

جوهردان برنجی

همراه با لیقه؛ بخشی از ابزار تحریر متعلق به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، که به شماره 13112A37 در این مجموعه موجود است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷ × ۱۰.۵ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A42
  •