دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دو جوهر خشک کن برنجی

دو جوهر خشک کن برنجی

بخشی از ابزار تحریر برنج متعلق به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، که به شماره 13112A37 در این مجموعه موجود است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۱۱ × ۶.۵ سانتیمتر؛ ۴ × ۱۱ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A40
  •