دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جای قلم و جوهر

جای قلم و جوهر

بخشی از ابزار تحریر برنج متعلق به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، که به شماره 13112A37 در این مجموعه موجود است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۲۰.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A39
  •