دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به امیرهوشنگ تیمورتاش

نامه به امیرهوشنگ تیمورتاش

نامه به امیرهوشنگ (تیمورتاش) که نویسنده از دریافت نامه هوشنگ بعد از چند روز ابراز خوشحالی کرده و از او خواسته تا رحم به خانم کند که اشک چشمش از گریه خشک نشده و به محض دریافت نامه از وضعیت خود خبردهد، و از احوال افراد مختلف نوشته است. صفحه دوم، نامه بدری [بدرالزمان تیمورتاش] به هوشنگ است که گفته از وقتی خانم بزرگ به منزل آنان آمده از او بی خبر مانده و امیدوار است که سلامت باشد و اینکه جای او در مشهد خالی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A58
  •