دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدری تیمورتاش

خواهر عبدالحسین تیمورتاش

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید