دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اوژنی پیلو به میرزا علی اصغر خان امین السلطان

اوژنی پیلو به میرزا علی اصغر خان امین السلطان

نامه اوژنی پیلو از پاریس به میرزا علی اصغر خان امین السلطان به زبان فرانسه و ترجمه آن که به این شرح است: خبر رسیدن نامه فخر الملک در ۲۳ ژوئن به نگارنده (فخرالملک این نامه را به تهران ارسال کرده ولی به پاریس عودت داده شده است). اوژنی سواد آن نامه و جواب شوهرش به اظهارات فخرالملک را برای امین السلطان فرستاده است و اصل این نامه ها را در زمان مراجعت به تهران به اتابک تقدیم خواهد کرد. مادام پیلو و شوهرش از توقعات بی‌جا‌ی فخرالملک حیرت زده‌اند و به مسیو بازرکیان در تهران دستور داده اند تا نامه‌ها را در تهران باز کند و اگر از فخرالملک بود برای امین السلطان ارسال دارد. آنها از مسیو دوبالوا هم خواسته‌اند تا عرض ارادت و وفاداری آنان را به امین السلطان ابراز دارد و به این موضوع رسیدگی کند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده اوژنی پیلو
  • تاریخ ۱۷ ذی‌القعده ۱۳۰۸ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها دبیری
  • متعلق به مجموعه دبیری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ ش
  • شماره سند 1282A12
  •