دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عصمت الدوله و انارها

عصمت الدوله و انارها

عصمت الدوله، دختر تاج الدوله و ناصرالدین شاه بود.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  توصیف کاتالوگ مؤسسه تاریخ: «عصمت الدوله و انارهای بی نظیر»

 • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
 • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۳-۵۳۰۹ ع)
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
 • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1261A48
 •