دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره طلب محمدعلی شاه

نامه درباره طلب محمدعلی شاه

نامه‌ای از محمود مدیرالملک بر سربرگ ریاست وزراء خطاب به وزارت مالیه درباره طلب مرحوم محمدعلی میرزا (محمدعلی شاه سابق) از دولت به خاطر تعویق افتادن دو قسط حقوق وی یکی به مبلغ هزار و هفتصد و پنجاه تومان و دیگری به مبلغ سیزده هزار و پانصد تومان. نگارنده تقاضا کرده است که هرچه زودتر این وجه پرداخت شود تا مقدمات حرکت ملکه جهان، همسر محمدعلی میرزا متوفی و بازماندگان وی از سن رمو (ایتالیا) فراهم شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۱۱-۲۲۰۰-۱۲م)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A29
  •