دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌ای درباره دیدار با ولیعهد در تبریز

نامه‌ای درباره دیدار با ولیعهد در تبریز

نویسنده از مأموریت به تبریز و رفتن به نزد ولیعهد [مظفرالدین میرزا] نوشته و اینکه این مأموریت با شکست مواجه شده و ولیعهد از پذیرفتن او سرباز زده و گفته است که حالا لـله لازم ندارد. او از تغیر ولیعهد نوشته و اینکه شکوه السلطنه می دانسته که مأموریت وی با شکست روبه رو می شود. نویسنده بعد از پرداخت قروض خود به بقال، قصاب، و بزاز از تبریز خارج شده و با ظل السلطان ملاقات داشته است. بنا به گفته نگارنده، شکوه السلطنه به مخاطب نامه شکایت کرده و افسوس‌ها خورده که [ولیعهد] خود مرا نیز نمی خواست. نگارنده همچنین گزارشی از کارهای خراسان نوشته است و از مخاطب خواسته که در نبودش امور را به فیروز خان بسپرد و خود نیز مراقب امور شخصی نویسنده باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ صفر ۱۳۰۲ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۳۲۶۶۴-۰-۰ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۶ مهر ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1261A20
  •