دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اسناد مربوط به مهدعلیا

اسناد مربوط به مهدعلیا

اسناد مربوط به مهدعلیا: رسیدی با مهر مهدعلیا مبنی بر دریافت یک صد و هشتاد تومان باقی مانده مواجب کلفت‌ها از خان ناظر (شوال ۱۲۸۹ ق)؛ صورت قروض مهدعلیا پس از درگذشت وی، وجوه پرداختی، و باقی طلب او. وجوه پرداختی از ممر فروش خانه، ملک موروثی و مکتسبی، و اثاث البیت تأمین گردیده است؛ نامه‌ای احتمالا مرتبط با سند پیشین که در آن نوشته شده: «تحقیقات امر حاجی ابوالفتح است عالمی را عاجز کرده است» احتمالا به خط عضدالملک و در کنار آن یادداشتی است احتمالا از ناصرالدین شاه: «با عضدالملک گفتگو بشود.» مهر پاکت نامه متعلق به معین الدوله است؛ صورت و قیمت اثاث البیت که احتمالا متعلق به مهدعلیا است و مربوط به آبدار خانه، تالار، زیر زمین، بلورآلات، اطاق حسینیه، اطاق نارنجستان، و غیره بوده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • مجموعه ها مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
  • متعلق به مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران (۰-۱۰۶۷۴-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۳۱-۰-۰ ق، ۱-۱۰۷۳۱-۰-۰ ق، ۲-۱۰۷۳۱-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۰۶-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۰۷-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۰۹-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۱۱-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۱۲-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۱۳-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۱۴-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۰۲-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۰۳-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۰۴-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۰۵-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۰۸-۰-۰ ق، ۰-۱۰۷۱۰-۰-۰ ق)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در این مجموعه است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۸ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1261A12
  •