دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزیزه دختر مبشرالسلطنه در کنار دختر علی خان حاکم

عزیزه دختر مبشرالسلطنه در کنار دختر علی خان حاکم

این عکس در صفحه ۱۵۹ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A23
  •