دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عزیزه خانم و عزیزالله خان

عزیزه خانم و عزیزالله خان

این عکس در صفحه ۱۵۶ آلبوم است. عزیزه خانم و عزیزالله خان، بچه های مبشرالسلطنه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A21
  •