دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیرالملوک و خانواده

منیرالملوک و خانواده

از راست به چپ: کورس احمدی (پسر منیرالملوک)، رکن الدین احمدی (همسر منیر الملوک)، منیرالملوک جهانداری، و نفر پنجم، پروین احمدی (دختر منیر الملوک)

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۵ ش
  • ابعاد ۱۳ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها اشرفی
  • متعلق به مجموعه خانواده اشرفی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ آذر ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۴ اسفند ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1138A122
  •