دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعظم السلطنه و خانواده، ۱۳۲۹ ش

اعظم السلطنه و خانواده، ۱۳۲۹ ش

از چپ به راست: (ایستاده): پوراندخت (زن معین الدین)، مرضیه خانم، ربابه خانم (پیشخدمت)، صدیقه خانم (فرزند فاطمه سلطان، یکی از پیشخدمتان)، بتول خانم (پیشخدمت). (نشسته): نوشین نصرت مظفری (دختر معین الدین)، اعظم السلطنه، معزّالدین (پسر معین الدین)، اختر خانم (خواهر اعظم السلطنه).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۹ ش
  • ابعاد ۱۰ × ۱۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1028A26
  •