دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده يهودی مهاجر قفقازی روس‌

خانواده يهودی مهاجر قفقازی روس‌

رديف‌ ايستاده‌ از راست‌ به‌ چپ‌: مريم‌، صفورا (مادر دكتر ضياء منوچهری)، سلطان‌ (مادر دكتر ارسطو صفايی و مادر بزرگ‌ پروين‌ طبيب‌زاده‌). رديف‌ نشسته‌: مادر و پدر مريم‌ و صفورا و سلطان‌ مهاجرين‌ قفقازی، برادرشان‌ كه‌ بعدها به‌ حاجي‌ بنيامين‌ اصيل‌ مازندرانيی معروف‌ شد و از تجار و خادمين‌ مشهور ايران‌ در عصر قاجار بود. اين‌ شخص‌ پدر بزرگ‌ ابراهيم‌ اصيل‌ مدير مجله كورش‌ بزرگ‌ (چاپ‌ امريكا) و جد پدری پروفسور كورش‌ اصيل‌ است‌. دكتر بقراط‌ صفايی استاد دانشگاه‌ تهران‌ از نواده‌های سلطان‌ خانم‌ و مهندس‌ ايراج‌ و داريوش‌ صفايی آرشيتكت‌ از نتيجه‌های وی هستند. دو پسر بچه‌ يوسف‌ و شموئيل‌ فرزندان‌ حاجی بنيامين‌ اصيل‌ هستند.

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۲۸۶ یا ۱۲۸۷ ق
 • یادداشت ها

  اين‌ خانواده‌ که از تجار پوست‌ و خشكبار بودند در حدود سال‌ ۱۲۴۹ (۱۸۷۰) از قفقاز به‌ ايران‌ مهاجرت‌ می كنند و مقيم‌ شهر بابل‌ می شوند. يكی از دختران‌ اين‌ خانواده‌ بعداً به‌ همسری حكيم‌ يعقوب‌ دماوندی (اشرف‌ الاطباء) در می آيد.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹- ع‌ -۱۱۷۴ )
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۶ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A156
 •