دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات بین فرزندان نصرت السلطنه

مکاتبات بین فرزندان نصرت السلطنه

چند نامه از مرضیه خانم، معین الدین میرزا، و مهدیقلی میرزا خطاب به یکدیگر و نیز نامه ای از مهدیقلی میرزا به مادربزرگش مهین السلطنه درباره امور خانوادگی و فعالیت های روزمره.