دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پروانه سلیمانی

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی، یک دست خط، یک تصدیق نامه شش ساله ابتدایی، و مصاحبه‌ای با پروانه سلیمانی

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲۹ دی ۱۳۹۷
  • آخرین ویرایش ۵ مهر ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 18210
  •