دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم خواتین

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی، یک تابلو، یک نکاح‌نامه، و صلح‌نامه

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر ۱۳ ش تا اوایل ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
  • آخرین ویرایش ۲۲ فروردين ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 17202
  •