دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نینا و سیامک مهرداد

مجموعه ای از نامه، مشق خط، طلسم، تعویذ، سنگ قبر، و دو نسخه از هزار و یک شب، و اسناد حقوقی و مالی شامل اقرار نامه، اجاره نامه، وکالتنامه، صلح نامه، پشه نامه، نکاح نامه، طلاق نامه، صورت حساب مخارج عروسی، وقفنامه، بیع نامه، و تقسیم متروکات.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوخر قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۲ آذر ۱۳۹۴
  • آخرین ویرایش ۵ دى ۱۳۹۷ ش
  • شماره اخذ 15173
  •