دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

توران بهنام

مجموعه ای از اشیاء زندگی روزمره متعلق به توران بهنام که از طرف مادری به او رسیده است و مجموعه ای از نکاح نامه ها که ابوالقاسم تفضلی، همسر توران بهنام، آنها را جمع آوری کرده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    علیرضا تفضلی، پسر توران بهنام و ابوالقاسم تفضلی، کل مجموعه را در اختیار دنیای زنان در عصر قاجار قرار داده است.

  • تاریخ اوایل قرن ۱۳ ق تا اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۵ دی ۱۹۹۳
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 15153
  •