دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سازمان اسناد و كتابخانه ملی- مرکز تبریز

مجموعه ای از اسناد حقوقی شامل، نکاح نامه، طلاق نامچه، پشه نامچه، هبه نامچه، و صلح نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۳ تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 14151
  •