دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس رفعت جاه (فربود)

مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی، گواهی طبابت، و شرح حال دکتر صفیه غفارزاده (رفعت جاه) در کتاب «زنان پزشک در دنیا: حدیث نفس پیشگامان پزشکی».

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۹ شهریور ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره اخذ 14134
  •