دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجوز طبابت دکتر صفیه رفعت جاه

مجوز طبابت دکتر صفیه رفعت جاه

متن این مجوز به شرح زیر است: «نظر به مواد قانون طبابت مصوبه سوم جمادی الآخره مطابق [ناخوانا] برج جوزا تنکوزئیل سنه ۱۳۲۹ چون مخدر دکترس صفیه خانم رفعت جاه صبیه میرزا عبدالله خان، تبعه دولت ایران بر حسب تشخیص وزارت معارف موافق [ناخوانا] حق اشتغال به طبابت حاصل کرده است، علیهذا وزارت معارف به مشارالیها اجازه می دهد که به موجب [ناخوانا] ۲ مورخ ۸ سپتامبر صادر از انیستیتوی طبی دولتی مسکو در مملکت ایران مشغول به طبابت باشند.» پشت سند: کلمه دکترس الحاقی نیست، حبیب الله مظفر؛ ثبت دفتر اوراق کل معارف گردید؛ ثبت دفتر اداره صحه بلدیه طهران؛ در دفتر جدید اطباء ثبت شد؛ نمره ۲۹۲۷۵ خروج از دفتر کل شهر نوزدهم دی ماه هزار و سیصد و دوازده، دفتردار کل وزارتی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۷۱۱ یا ۷۱۲ ق
  • ابعاد ۴۴ × ۳۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها اقدس رفعت جاه (فربود)
  • متعلق به اقدس رفعت جاه (فربود)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14134A29
  •